KODiM - KRUCJATA OBRONY DZIECI I MŁODZIEŻY (PRZED ZŁEM) - Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

KODiM - KRUCJATA OBRONY DZIECI I MŁODZIEŻY (PRZED ZŁEM)

Kochani Przyjaciele i Sympatycy Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus powiedział kiedyś do
s. Faustyny, 
że „jest przez dzieci ciężko obrażany” Dz.765

To, co dzieje się obecnie na naszych oczach z dziećmi i młodzieżą,
musi budzić niepokój i napawać lękiem…
Nasze Zgromadzenie chce podjąć zadanie, zlecone s. Faustynie przez Pana
Jezusa –„ty je broń przed złem” 
i rozpocząć Krucjatę obrony dzieci i młodzieży przed złem i zgorszeniem.
Zachęcamy Was, abyście z nami podjęli ten trud i dołączyli się do Krucjaty.

Polegać ona będzie na czynieniu Miłosierdzia na trzy sposoby, podane przez
Pana Jezusa (Dz.742): modlitwę, czyn i słowo.

Modlitwa polegać będzie na odmówieniu codziennie Koronki do Miłosierdzia
Bożego (przynajmniej 1 raz) w intencji Krucjaty

Czyn polegać będzie na podjęciu umartwienia/wyrzeczenia w intencji dzieci i młodzieży
Słowo polegać będzie na świadectwie czynu, wpisanego do Księgi Krucjaty
podaniem swego imienia i formy wyrzeczenia bądź umartwienia. 
Można rozszerzyć swoje świadectwo o opisanie podjętego zobowiązania.


Krucjatę rozpoczniemy w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
14 września 2020 r. 
Obserwujcie nas na FB i na stronie Zgromadzenia.
Zapraszamy wszystkich.

Dear Friends and Well-wishers of Congregation of Divine Mercy,

Jesus once said to Sister Faustina that he was “gravely offended by children”.
What is happening in front of our eyes nowadays with children and the youth
must be alarming and frightening to a lot of us…
Our Congregation wants to take on the mission Faustina had been delegated by
Jesus- “you are to defend them from evil” and start a Crusade in defense of
children and the youth against the evil and scandalization.
We invite you to engage in our effort and join the Crusade.

It will be all about practicing charity in three ways mentioned by Christ Himself: prayer, word and deed.
Prayer means reciting the Chaplet of Divine Mercy every day (at least once) for
the intention of the Crusade.
Deed means abnegation or mortification for the intention of children and the
youth.
Word means testimony of the deed written in the Book of the Crusade
including one’s name and the form of their abnegation/mortification. It is also
possible to extend the testimony by adding a description of the undertaken
commitment.


The Crusade starts on the Feast of the Exaltation of the Holy Cross on September 14th. 
Follow us on Facebook and on our Congregation’s website.
We invite you all.
Regulamin Krucjaty Obrony Dzieci i Młodzieży KODiM - PL

1. Krucjata Obrony Dzieci i Młodzieży KODiM jest aktem woli człowieka, wypływającym
z troski o zbawienie dzieci i młodzieży. Jest dziełem modlitwy i miłosierdzia.

2. Intencją KODiM jest polecanie dzieci i młodzieży Bożemu Miłosierdziu, 
by ustrzec je od zła, zgorszenia i demoralizacji.


3. Krucjata KODiM trwa przez czas nieokreślony, aż do skutku, 
dopóki będzie istniało zagrożenie.


4. Do KODiM może przystąpić każdy wierzący na określony przez siebie czas.


5. Wolę przystąpienia do KODiM należy wyrazić poprzez wpisanie się do Księgi Krucjaty,
która jest własnością Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego (ZMB). Trzeba wypełnić
zgłoszenie internetowe, w którym podaje się tylko swoje imię lub Nick, czas
przystąpienia oraz rodzaj wyrzeczenia/postu.


6. Osoby nie korzystające z Internetu mogą wypełnić wydrukowane zgłoszenie i
przekazać je siostrom ZMB osobiście lub za pośrednictwem poczty.

7. Uczestnictwo w KODiM polega na odmawianiu codziennie Koronki do Bożego
Miłosierdzia (przynajmniej jednej) i podjęciu wybranego przez siebie wyrzeczenia lub postu w intencji Krucjaty.


8.Podjęcie wyrzeczenia lub postu może być stałe albo czasowe, 
w zależności od woli ofiarodawcy. Można je zmieniać co jakiś czas, 
po uprzednim zgłoszeniu tego do Księgi Krucjaty.


9.Osoby chętne mogą podzielić się swoim świadectwem modlitwy  i wyrzeczenia w formie komentarza, 
który po weryfikacji, zostanie opublikowany na stronach ZMB.Obowiązuje kultura wypowiedzi. 
Posty obraźliwe, krzywdzące i wulgaryzmy nie będą publikowane. Zabrania się tez przysyłania postów promocyjnych i marketingowych.

10. Lista Uczestników KODiM – Księga Krucjaty - nie będzie nigdzie publikowana ani nikomu udostępniana.


ZGŁOSZENIA:


E-MAIL        

Statute of the Crusade in Defense of Children and the Youth - ENG
1. The KODiM Crusade is an act of will arisen from concern about
the 
salvation of the youth. It is an act of prayer and charity.

2. The intention behind KODiM is commending the children and the youth to
Divine Mercy in order to protect them from evil, scandalization and
corruption.

3. The KODiM Crusade lasts for an indefinite period of time
until the peril vanishes.

4. Anyone can join KODiM for as long a period of time as they wish.


5. The will of joining the Crusade has to be expressed through signing into
the Book of the Crusade which belongs to the Congregation of Divine
Mercy (ZMB). 
There is a registration form that needs to be filled in with one’s name or nickname,
time of joining and form of abnegation/mortification.


6. People who don’t use the Internet can fill in the registration form and
personally deliver it to the sisters of ZMB or mail it to them.


7. Participation in KODiM means reciting the Chaplet of Divine Mercy
everyday (at least once) and taking on an abnegation/mortification
for 
the intention of the Crusade.8. Taking on an abnegation/mortification could be permanent or tenable,
it 
is the choice of the benefactor.
It is possible to change it with time, after reporting it in the Book of the Crusade.9. Volunteers can share the testimony of their deeds and prayers in shape of
a comment published on ZMB sites after a verification process. 
We ask for propriety as all offensive, harmful and vulgar comments
will not be 
published. Promotional or advertising posts are forbidden as well.10. The list of all participants of KODiM- the Book of the Crusade- will not be
published or shared with anyone.


REGISTRATION:


KSIĘGA KRUCJATY FORMULARZ ZGŁOSZENIA - PL
Stworzone w serwisie interankiety
THE BOOK OF THE CRUSADE - ENG
Stworzone w serwisie interankiety
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego